Generalforsamling

                         HF/VASENS

GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 1 FEBRUAR 2020

i fritidscentret I  Vestergade 15  KL 13.00

Dagsorden:

Velkomst:

 1. Valg af dirigent
 2. Navneopråb/valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab v/kredskasser
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 7. På valg er:

        Steen Jensen          er villig til genvalg

        Leif Sørensen         er villig til genvalg

        Bente Drejer

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af delegerede til Repræsentantskabsmøde
 3. Aflæggelse af regnskab for festudvalget
 4. Festudvalg vælges

 

 

 

Generalforsamling i kolonihaveforeningen Vasen lørdag d. 1. februar 2020

Af. Charlotte Smidt Matthiasen

 

 1. Gunnar Vitting er valgt som dirigent

Charlotte Matthiasen som referent

 

 

 1. Der blev valgt 3 stemmetællere:
 • Birgitte Anisstræde 3
 • Dorthe Karsestræde 14
 • Ove Kørvelstræde

 

 1. Godkendt
 2. Regnskab:

Bitten fortæller om regnskabet der er lidt underskud bland andet pga. ekstra vandregning og kontingentstigning.

Karsten Persillestræde 3: Spørger ind til hvorfor punktet ’bod mv.’ er så højt i regnskabet i forhold til 2018.

Bitten svare: At den bod som er i regnskabet, er fra 2018 og af man må gå ud fra at det er som det skal være.

Per supplerer: Der er også sket en fejl med opkrævningen af boder i 2018 så det er rigtig mange penge, og det er to år i træk. Men nu skal der styr på det og der kommer en ny styring.

 

 1. Indkomne forslag.

Gunnar, fortæller der er 4 forslag,

Første forslag er fra Steen Jensen Rabarberstræde 27.

Forslaget lyder på at de penge der står i bero, kan taget op igen, 125kr to gange om året, ind på budgettet. Til kommende projekter og udgifter. Stigningen kan taget op igen om 3 år.

Bitten forklarer det er fordi de gerne vil have lidt ekstra penge for at ikke stå uden penge lige pludselig, nu hvor der er planer for festpladsen og hvis der kommer nogle uforudsete udgifter.

Og om 3 år vil man kunne tage det op om man skal fortsætte hvis der nu er underskud eller 0kr på kontoen, eller så kan man jo stoppe med at betale dem igen hvis der er et overskud.

 

Jytte Karsestræde 6: Undre sig over der ikke er lavet et budget over de udgifter der er med festpladsen.

 

Bitten svare: Der er vedtaget der skal laves nogle forbedringer på festpladsen, så den ser pæn ud så vi kan få solgt de haver der bliver sat til salg.

Gunnar: Forslag vedtaget.

 

Forslag nr. to: Stillet af Jan Thomsen Rabarberstræde 11.

Jan, vil gerne kunne købe en nøgle til toiletbygningen.

 

Per, det skulle være stillet forslag om at man skulle have nøgler sidste år så vi kunne have bygget en rigtig toiletbygning i stedet for. Der er mange udgifter, skiftning af nøgler tømning af tanken. Det bliver rigtig dyrt for få mennesker.

Sidste år blev det vedtaget vi skulle købe et toilet til festpladsen så det kunne bruges når der var arrangementer på fællespladsen. 

 

Birgitte Rabarberstræde 16: Vi vil gerne betale flere penge til foreningen for at kunne få en nøgle til toiletbygningen.

 

Ove Lavendelstræde: Der skal være daglig rengøring.

 

Per: En familie med to børn som måske går på toilet to gange hver om dagen, så går det altså hurtigt med at en 3000l tank bliver fyldt. Det bliver rigtig mange penge.

 

Randi Vasen 13, har også stillet et forslag op om at man kan købe en nøgle til toiletbygningen, og at man kan lave en turnusordning med hensyn til rengøring. Det er ikke alle der køber en tank og får sat ned.

 

Gunnar, fortæller at Randi også har stillet forslag om at købe en nøgle til toiletbygningen.

 

Per, fortæller at der er svært at fastsætte en pris på hvad det vil koste for nøgler og tømning. Og det skal ikke gå ud over dem som ikke kommer til at bruge toiletterne.

 

Bitten, vise hvem der er interesseret

 

Randi, det er kun brugerne der skal betale, og man må undersøge hvor mange penge det kommet til at koste. Rengøringsdame koster ca. 130kr/t

 

Gunnar: Afstemning om 100kr, for en nøgle.

 

Bitten, Kan vi stole på at nøglerne ikke bliver udlånt til andre?

 

Louise Rarberberstræde 15, Differencen mellem hvad der betales nu og hvad der kommer til at blive brugt, af ekstra udgifter betales af brugerne, og hvorfor bliver der ikke lagt et budget.

 

Per, ikke budget, man ved ikke hvad der kommer til at ske i Vasen f.eks. en stophane. Nøglerne skal være kodet, der skal ikke være en dør der står åben.

 

Randi, vil ikke vente til næste år med at bruge toiletterne, undersøge priser nærmere.

 

Gunnar, afstemning – 6 stemmer for, forslag forkastet.

 

 

Forslag tre: Karsten Vammen Persillestræde 3.

Karsten, vil søge om at få sat en hjernestarter op på Randers Frejas motionshus, den koster 11000kr og 900kr om året til service og forsikring. Søge fonde om sponsorater.

 

Per, bestyrelsen støtter op om forslaget.

 

Lisbeth Kørvelstræde 3, er hjertestarten tilgængelig hele døgnet?

Per, svare ja.

 

Gunnar, afstemning – forslag vedtaget.

 

 

 1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Steen Jensen og Leif Sørensen som ønsker genvalg

Bente ønsker ikke genvalg.

 

Stiller op:

Tage Poulsen Hvidemøllevej

Leif Larsen Hindbærstræde 10

 

Afstemning.

Gunnar:

Leif Sørensen er valgt

Steen Jensen er valgt

Tage Poulsen er valgt

 

 

 1. Valg af suppleanter:

Leif Larsen er valgt som første suppleant

Thomas Skou Kørvelstræde 1 er valgt som anden suppleant.

 

 

 1. Valg af kredsdelegerede:

Ove Carlsen Kørvelstræde 9

Bente Drejer

Louise Rarbarberstræde 15

Lars Vasen 19

Hanne Rarbarberstræde 25

Carl Mogensen Karsestræde 8

 

 

 1. Suppleanter:

Ingen valgt.

 

 

 1. Regnskab for festudvalget.

Bitten, der er et overskud

 

 

 1.  

Karin, der er plads til flere i festudvalget. Kort forklaring om hvad det er blevet afholdt af arementer i det forgangene år.

Gunnar, spørger om der er nogle der vil melde sig til festudvalget. Der er ikke nogen der melder sig.

 

EVT.

Dorthe Karsestræde 14. Hun får en skadestyrsbekæmper ud som skal se om hun har mus eller rotter i sin have. Hun blevet fortalt at vedkommende gerne vil skrive en artikel i havebladet, om hvordan man kan forbygge mod rotter og mus og hvad man skal være opmærksom på.

 

Louise Rarbarberstræde 15: Hvorfor skal indkommende forslag være inde inden 14 dage? Og syntes at bestyrelsen skal være neutral. Det er fint de har en holdning men først vise den når der er mulighed for en afstemning.

 

Per svare, at der er en lovgivning der siger at forslagene skal være inde inden 14 dage. Og at han ville være ked af hvis bestyrelsen, ikke fik lov til at have en holdning og sige hvad der skal se.

 

Louise Rarbarberstræde 15: Kan forslagene ikke blive sendt ud?

 

Per, det vil koste 194 frimærker, da det ikke er alle der kigger hjemme siden. Og forslagene bliver læst op på generalforsamlingen.

 

Bitten, de kan måske blive printet ud og delt ud til generalforsamlingen.

 

Gunnar takker for god ro og orden.