Generalforsamling

Generalforsamling i kolonihaveforeningen Vasen, søndag d. 1.8.2021. kl. 13.00

REFERAT:

1: Valg af dirigent og referent. Kai Gade valgt som dirigent, Tage Poulsen som referent.

2: Navneopråb/valg af stemmetællere. Navneregistrering skete ved indgangen. 4 stemmetællere blev valgt, kun Bente Drejer trådte i aktion.

3: Formandens beretning. Beretningen er jo for 2020. Problemer først:

a. Containerne overfyldes konstant, og med alt muligt – det er ikke i orden – det er ikke bestyrelsen der skal rydde op efter folk. Appel om bedre selvjustits, ellers må vi overvej en form for overvågning, så regningen kan sendes videre til de rette syndere. Containere der er fyldt op så lågene står åbne, bliver ikke tømt. Der er bestilt 2 ekstra containere.
b. De interne veje må have grøn midterrabat. Det forhindrer at vi kan harve vejene, og dermed rette dem op, i stedet bliver huller fyldt op med sand, og vejene langsomt højere og højere. Der er købt ny (gl.) harve, og der kommer forslag til næste år om ændring af vejreglerne.
c. En flyttetrailer har stået ulovligt på en af pladserne, og nåede at blive overmalet. Sig dog til, i stedet for at gribe til selvtægt.

Lidt problemer, men også mange projekter i gang:

Fællesarbejdsdagene er endelig kommet i gang, der er plads til flere deltagere.

Pladsen mellem foreningshuset og Rabarberstræde skal ryddes for fliser, graves af, og forsynes med grus som resten af pladsen.

På området på begge sider af indkørslen til pladsen, er der fældet beskadigede træer. Området bliver ryddet for grene, rødder mm. hvorefter der såes græs. Herefter er der klart til at plante æbletræer til efteråret eller foråret, i samarbejde med regnskoven.

Vejene forsøges holdt, men det har været svært. Nu har vi fået en harve der kan klare hullerne. (Tak til Bjarne for hjælpen)

Beretningen godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab. Bitten gennemgik regnskabet. Et beskedent underskud på 10.000 og en beholdning på 73.000.  På et spørgsmål, blev det bekræftet at posten Bod mv. primært handler om manglende deltagelse i arbejdsdagene. Regnskabet taget til efterretning.

5. Indkomne forslag:

a. Forslag om at hæve vandafgiften for haver med septiktanke blev forkastet.

b. Forslag om at alle have skal have postkasse/rør blev vedtaget, og skal derfor sættes i værk.

c. Forslag om at ændre tidspunktet for brug af motorredskaber om lørdagen til kl. 14.00 blev forkastet.

d. Bestyrelsens forslag om at give havelejere mulighed for at tilkøbe adgang til pladsens toiletter, blev vedtaget. Bestyrelsen arbejder videre på vedtagelsen, for igangsætning fra næste sæson. Forslaget afstedkom en del diskussion om organiseringen af rengøring. En del af konceptet bliver at brugerne selv skal organisere nødvendig rengøring. Tilkendegivelser viste at ca. 12 af de tilstedeværende lejere var interesseret i ordningen.

e. Bestyrelsens forslag om at forsøge at flytte generalforsamlingen fra februar til maj, blev vedtaget. Det betyder, at Vasen indsender forslaget til kredsrepræsentantskabsmødet d. 28.8.

f. Forslag om ændring af regler om hække, bortfaldt, da ændringen stort set er gennemført.

g. Forslag om grøn bræmme langs hække, bortfald, idet det vil være i strid med lejekontrakten.

I forlængelse af forslagene var der spørgsmål:

Om misligholdelse og opsigelser, Per orienterede om mulighederne.

Om hjertestarter, besluttet sidste år. Intet nyt fra idrætsudøverne som står for det.

Om afslaget på at hæve byggemulighederne, hvilket afstedkom lidt debat.

6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Morten Mathiasen ønskede ikke genvalg.

Genvalgt blev Bitten Christensen og Karin Jensen, nyvalgt blev Rajsa Rajta.

Bestyrelsen består herefter af: Per Sørensen, Leif Sørensen, Steen Jensen, Tage Poulsen, Bitten Christensen, Karin Jensen og Rajsa Rajta.

8. Valg af 2 suppleanter. Valgt blev: Bente Drejer og Bjarne (smed)

9. Valg af delegerede til repræsentantskabsmøde: Valgt er bestyrelsen, suppleanterne samt Lars Justesen, Hanne Ishøj, Louise Fischer og Morten Mathiasen. Suppleanter Johansen, Hvidemøllevej 37A og Christian Sørensen, Malurtstræde 17.

10: Aflæggelse af regnskab for festudvalget. Taget til efterretning.

11: Valg af festudvalg: Valgt Bitten Christensen, Karin Jensen, Hanne Ishøj, Henrik Jensen og Helle ?

Per rundede af, og takkede de fremmødte.